Om gruppa

Nordby1 speidergruppe har idag ca 40 medlemmer, og er stadig voksende. Alle ledere i Nordby har gjennomgått nødvenig kurs i ledelse og disse skal stadig utvikles og oppdateres. I tilegg avlegger vi egne sikkerhetsøvelser og lederne har oppdatering på førstehjelp hvert år.

Alle ledere i Nordby har undertegnet taushetsplikt. Dette fordi vi behandler personlig data om speidere. Vi vil også at speider og foresatte skal kunne stole på at ting som blir sagt eller gitt til ledere i fortrolighet blir holdt hos lederen og ikke gitt ut. Dette følger vanlige lover og regler for taushetsplikt. I tilegg er vi lovpålagt å levere politiattest som et ledd av Norges speiderforbud.

Hvis du lurer på noe om oss kan du gjerne ta kontakt med lederne. De finner du informasjon om per enhet. Ved generell kontakt kan du ringe gruppeleder Andreas Myrer på 41930566 eller sende post til: pb. 587, 1401 Ski eller epost til: gruppe@nordby1.no Har du noe du lurer på om ledere eller noe du vil si til oss om oss tar du også gjerne kontakt med oss.

Taushetsplikt

Alle ledere i Nordby har undertegnet taushetsplikt.

Denne plikten gjelder ting ledere får høre i samtale både med de man er leder for og andre ledere.
Ledere kan likevel drøfte ting som har kommet opp med sin nærmeste overordnede, hvis de anser det som nødvendig.
Ledere skal ikke love mer enn de kan holde - selv om de kan bli bedt om det. De skal heller forklare at det kan være nødvendig med hjelp fra andre, men at de alltid skal informere vedkommende om hva du gjør med det som blir fortalt.

Taushetsplikten gjelder både overfor speidere og deres foresatte.

Vi har valgt taushetsplikt i Nordby for å ha et godt og åpent forhold til våre speidere og foresatte. I dagens samfunn er det mye som gjør at vi mennesker kan trenge å ha noen å prate med. I Nordby ønsker vi at speiderne skal være trygge på at de kan snakke med oss som ledere. Vi ønsker å kunne hjelpe de som måtte trenge det.

Speiderloven § 3 - En speider er hjelpsom og hensynsfull
Speiderloven § 5 - En speider er ærlig og pålitelig.
Speiderloven § 10 - En speider arbeider for fred og orståelse mellom mennesker.

Brudd på taushetsplikten vil bli anmeldt av gruppeleder.

Politiatest

Vi har siden 2006 hatt mulighet som frivillig organisasjon å hante inn politiattest for å klarere ledere i gruppen. Dette ser vi på som en sikkerhet for å vite hvem vi har med oss som ledere, og hvem som har ansvaret for speiderne.

Denne politiatesten viser tidligere kriminelle forhold som misbruk av barn.
Det er diskusjoner om vi også skal få denne utvidet til også å gjelde vold, legemsbeskadigelse, drap, ran og narkotikaforbrytelser.

Gruppeleder velger å hente inn en slik attest kun i de tilfeller det er snakk om nye ukjente ledere til gruppen. Vi krever ikke attest for å bli leder i gruppen, men det er mulighet for oss å hente den inn for å være sikker på at ledere er med for å gjøre en jobb og ikke for å forgripe seg på noen eller ha andre hensikter.

Rusmidler

Vi forventer at alle ledere i Nordby støtter opp om NSF sitt vedtak om at speidern er en rusfri organsisasjon. Det er nulltolleranse for alkohol og narkotika i speidersammenheng. I ytterste tilfelle ved brudd på NSF sine regler om rusmidler vil vi kunne frata lederen ansvar, og avsette personen som leder i gruppen.
Grunner til dette:

Erfaring. Problemer knyttet til rusbruk er det fler og fler som opplever. Det er grunn til å tro at en del vi kommer i kontakt med, har opplevd egen eller andres rusbruk som problematisk. Hensynet til disse, er en viktig årsak til at alle våre arrangementer skal være rusfrie.

Fristed. Nordby 1 speidergruppes tilbud skal være et fristed, hvor barn og unge skal kunne være seg selv som den de er. Vi skal være en motkultur til miljøer hvor man må drikke for å være "en av gjengen".

Solidaritet. Uansett kan rusfrihet være en solidaritetshandling overfor alle som opplever redusert livskvalitet på grunn av eget eller andres misbruk.

Påvirkning Det vi gjør som ledere vil ikke bare bli kopiert, men vil også kunne bli forsterket. "Hvis ledern min kan t en øl, kan hvertfall jeg ta fem". Det er viktig at vi som ledere ikke direkte eller indirekte påvirker til adferd som kan medføre misbruk eller negative konsekvenser for noen eller mange.

Til ledere:
Hvis du ikke har et rusfritt standpunkt selv, oppfordrer vi deg selvsagt ikke til å lyve om det på direkte spørsmål. Imidlertid oppfordrer vi deg til å ligge særdeles lavt og utvise diskresjon. Rusbruk skal ikke forekomme i tilknytning til våre tilbud. Ledere som røyker, gjør dette på steder og tidspunkt når det er helt umulig for deltagere å se det, og det tas forhåndsregler slik at det ikke lukter røyk av klær eller pust. Dette er ikke fordi vi ønsker å diskriminere eller være fanatiske, men fordi du som leder har stor påvirkningskraft.

Kontakt oss

Gruppeleder - Andreas: tlf: 41 93 05 66 - gruppe@nordby1.no
Roverleder - Wilhelm Stamsaas - rover@nordby1.no
Troppsleder - Thomas Brustad - tropp@nordby1.no
Flokkleder - Sigrid Midtun - flokk@nordby1.no

Speiderhytta Stuene - Mikael:  tlf: 90 66 39 53 - stuene@nordby1.no

Bli speider

  • Roverlag - fra 16
  • Tropp 5-10 klasse
  • Flokk 2-4 klasse

Resurser

  • Regler for Vippetangen
  • Felles grunnregler for alle i gruppa.
  • Skjemaer
  • LeirbĂ„lskappe
Nordby1.no er en del av Follo krets og Norges Speider Forbund | Webmaster: Andreas Myrer | Login